Vô tận hoà… vô tận hoá…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Vô tận Không…

Hòa cùng Nhiêng hóa

Hóa hiển… hợp hòa Nhiêng

Vô tận hóa thể hòa Không…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (72)

Gửi bình luận