Vô chừng lắm… độ chừng vô tận…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tới trắng… đới Không… độ chừng vô tận…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (208)

Gửi bình luận