…Nhiêng – Phần 1
Lý Như Nhiêng ắt Sự Toàn Nhiêng... Tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ Lý Nhiêng ạ...
Xem thêm