Tự khác… tuỳ nhiênG…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tha vị cung thường luôn lạ khác… không gì hơn khác… tự tùy nhiênG…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (140)

Gửi bình luận