Trần chất… trơn Thanh… “i” như Nghị…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Rợp trắng không… đệm đa nguyên sắc thể… mịn chất thường… tráng rọi tựu thành trơn…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (151)

Gửi bình luận