Toát “hòa” quang…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Xõa tư đối thể… toát tưởng tựa Nhiêng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị… 

Bình luận (210)

Gửi bình luận