thở… phăng… con nắng… phẳng bằng… như không…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Dưỡng say cuộc nắng kia… khắc tải lên dung dị… phối khác hương… lạ vị… nở đắc dưỡng lực năng…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (142)

Gửi bình luận