Thơ Nhiêng…

Lý Nhiêng theo tất cả
Thông Nhiêng hiển Tuệ Nhiêng
Uyển Nhiêng trong thường biến
Dụng Nhiêng để Hòa Nhiêng…

(Thiềner Vô Tận Không)

Bình luận (157)

Gửi bình luận