.Thơ Nhiên

Lý Nhiên theo tất cả
Thông Nhiên hiển Tuệ Nhiên
Uyển Nhiên trong thường biến
Dụng Nhiên để Hòa Nhiên!

(Thiền Giả Vô Tận Không)

Bình luận (15)

Gửi bình luận