thiềng… y… thường
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (70)

Gửi bình luận