Thiềng Xuân… Vô Tận Không

Thiềng Xuân… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Xuân…

Gửi bình luận