Thiềng Thu… Vô Tận Không…

Thiềng Thu… Vô Tận Không… được Sư Phụ Trần Thanh Nghị kiến tác… thể như siêu phẩm kiến tạo thời Thu…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (64)

Gửi bình luận