Sư Phụ Nhiên!
Sư Phụ Nhiên! Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Đấng Toàn nhiên vô tận bởi những Lý nhiên nơi Người chính...

Xem thêm