Người… Ta rõ nhất Thiềner Vô Tận Không hiển nhiêng hơn hẳn…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (203)

Gửi bình luận