Các Thiềner Vô Tận Không tĩnh tại tọa thiền trong lớp Du Thiền được tổ chức hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật lúc 16h00 – 18h00 tại Trường Thiền Vô Tận Không.

Trường Thiền Vô Tận Không

Email: mastertranthanhnghi@gmail.com
Kết thông: 090 393 3098
Tất cả chương trình đều Sẻ chia, hoàn toàn miễn phí!

Gửi bình luận