Các Thiềner Vô Tận Không trong lớp Thai Thiềng được tổ chức hằng tuần vào thứ Bảy lúc 16h00 – 18h00 tại Trường Thiềng Vô Tận Không.

Trường Thiềng Vô Tận Không

Instagram: Vo Tan Khong
Twitter: Vo Tan Khong
Youtube: Vo Tan Khong
Dailymotion: Vo Tan Khong
Email: mastertranthanhnghi@votankhong.com
Kết thông: 0903933098
Tất cả chương trình đều sẻ chia, hoàn toàn miễn phí…

Gửi bình luận