Thâu… Nhiêng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thạo thông nơi Ta… thấm thâu Tạo Hóa…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận