Thắm thuần thể Nhiêng… nhuyễn nhừ tất thảy…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Ta… vẫn hóa Nhiêng đang hòa như Không Thể mà lâu nay biến thể Ta… Không… đồng thể thực nhiêng với nguyên thể Tạo Hóa…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận