TRỰC CHỈ XUÂN NÀY

Xuân này không đến, Xuân nào gặp?!
Trực chỉ trọn vẹn ngay lúc này
Thực tại toàn năng, là tất cả
Chớ để trôi qua mới ngậm ngùi.

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 24/1/2018)

THỰC TẠI

Xuân này không đến, Xuân nào gặp
Vô hằng nào biết đến ngày mai
Thực tại đủ đầy nơi Ta đấy
Trực chỉ Thiền Xuân Vô Tận Không!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Nguyễn Văn Tâm – Tâm Tinh Không ngày 24/1/2018)

XUÂN THIỀN VÔ TẬN KHÔNG

Xuân này không đến Xuân nào gặp
Ngày kia chẳng tới Ta chờ chi
Vô Hằng chợt đến làm sao thấy
Một thoáng còn đây một thoáng xa
Đời ngắn mà Ta nào có biết
Vẫn cứ bon chen chốn nơi nào
Thực tại toàn năng là tất cả
Xuân Thiền vô tận hóa về Không.

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 24/1/2018)

Bình luận (24)

Gửi bình luận