Tạo Hóa là gì… Ta… biết KHÔNG…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

… Tạo Hóa vẫn dĩ biến hóa… Không hóa tạo gì mà vốn là Tạo Hóa… 

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (48)

Gửi bình luận