Tạo Hóa là gì… Ta… biết KHÔNG…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

… Tạo Hóa vẫn dĩ biến hóa… Không hóa tạo gì mà vốn là Tạo Hóa… 

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (121)

Gửi bình luận