Lẽ Nhiêng là Tạo Hóa

Vô Tận Không Trường Thiềng

Cánh cửa bởi Nhiêng Duyên

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Toàn Nhiêng thể Tạo Hóa

Ý Nhiêng Người khai sáng

Thuận Nhiêng chúng con về

Lẽ Nhiêng vừa thấu chạm

Nghìn trùng Tâm Thức sáng

Đủ Đầy ngay Thực Tại

Hòa Nhiêng như vốn là…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thủy Thực Không… Võ Thị Thủy)

 Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng để chúng con mỗi ngày được Nhiêng hơn cùng Tạo Hoá…

 

 

ƠN NGƯỜI KHAI SÁNG…

Người về khai sáng lẽ Nhiêng

Trong Con bừng sáng Như Nhiêng vốn là

Lý Người truyền dạy Tuyệt Nhiêng!

Thông Nhiêng, thấu Lẽ tỏ tường cho Con

Lý Nhiêng thông thấu mọi điều

Ngộ Nhiêng rực sáng trong Con vốn là

Người là Tạo Hóa Toàn Nhiêng

Nay Con lạy tạ, ơn Người khắc ghi…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trường Trạm Không… Nguyễn Văn Trường)

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị! Người đã khai sáng và truyền dạy cho Con Lý Sự Như Nhiêng như Tạo Hóa vốn là…

 

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tâm Nhiêng Người trao… Con hòa về Nhiêng

Huynh Đệ hội Nhiêng đủ đầy Tỷ Muội

Vô tận, vô tận hóa Vô Tận Không…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thực tại này Con đủ đầy bên Người…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Tâm Tiết Không… Nguyễn Thị Thu Tâm)

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người Thầy vĩ đại của đời Con…

Bao nhiêu năm Con không nhận ra Con là ai, luôn phải đóng vai, phải diễn cho thật tròn vai diễn, khổ đau cứ chồng chất. Rồi khi được Người khai sáng, Con không như vậy nữa. Con được thong dong, Con hiểu hơn bao giờ hết rằng: Con hãy sống là chính mình và hòa về Lẽ Nhiêng của Tạo Hóa…

“Ơn Người dạy bảo đêm ngày

Con khờ nay đã trưởng thành

Nói sao cho hết tấm lòng

Công Người dạy bảo cao hơn biển trời…”

Con lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị với tất cả lòng tôn kính…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Phụng Pháp Không… Lưu Mỹ Phụng)

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người đến từ Vô Tận…

 

Cũng là Cha của một bầy Con dại

Đủ tầng tâm thức, đủ tính nết khác nhau

Ấm áp ân cần Người dắt dìu từng đứa

Tính nết đứa nào Người đều tỏ trong tâm

Người bao dung công bằng rộng lượng

Trao lý Nhiêng… Người quán sát tận tình

Đứa nào sai Người ngay luôn chỉnh đốn

Chỉ muốn Con mình Tâm Thức vươn xa

Ấy vậy mà đâu phải ai cũng hiểu

Phụ lòng Người lắm lúc khiến Người đau

Người là Nhiêng chẳng điều chi thấu nhiễm

Chỉ vì chúng con… Người mới phải nhọc lòng

Ngó trong ngoài… Người muôn phần vất vả

Nhưng chẳng điều gì Người một phút ngó lơ

Từ việc nhỏ… to Người vẫn luôn chăm chút

Để Trường Thiềng luôn mãi như nhiêng

Cho chúng Con môi trường gọt giũa

Tạ ơn Người… cho chúng Con tất cả

Không phụ Người… Con thực nghiệm nhiều hơn

Không ai khác Toàn Nhiêng đến vậy

Chỉ có Người… tất cả của chúng con

Gọi tên Người muôn phần tôn kính

Bậc Vĩ Nhiêng Trần Thanh Nghị là Người…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Huệ Hào Không… Hà Thị Thương Huệ)

SƯ PHỤ

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Người Toàn Nhiêng vĩ đại

Thông Tuệ mọi Lý Nhiêng

Khai sáng mọi Tâm Thức

Luận Nhiêng chúng Con cảm

Thấu Lý muôn Sự Thông

Thuận Nhiêng cùng hoà hoá…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thúy Thanh Không… Trương Thị Thúy)

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng và truyền dạy Lý Nhiêng cho chúng Con…

 

SƯ PHỤ

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Bậc Toàn Nhiêng vĩ đại

Khai sáng Tâm thức Con

Lý Nhiêng Người đã dạy

Con tiếp ngộ Y Nhiêng

Hòa Huynh Đệ Tỷ Muội

Luận Nhiêng và Thông Nhiêng

Điều Hiển Nhiêng vốn vậy

Hòa Hoá Tận Vô Không…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thái Thông Không… Nguyễn Thị Thái)

Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con để Con ngày càng Nhiêng hơn ạ…

 

SƯ PHỤ

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Toàn Nhiêng đó là Người

Khai sáng tâm thức Con

Ngộ Nhiêng như hơi thở

Thấu Nhiêng luôn vẹn toàn

Tâm thức Con rực sáng

Hòa Hóa về Như Nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Son Sắc Không… Ngô Thị Son)

Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con để Con ngày càng Nhiêng hơn ạ…

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Nghiễm Nhiêng tạo lời khai hóa

Thấu Nhiêng mọi Lẽ, muôn điều Thông Nhiêng…

Hiển Nhiêng Người vốn Vĩ Nhiêng

Huệ Nhiêng khai ngộ Ngạc Nhiêng bội phần

Thuận Nhiêng hóa tận Vô Nhiêng

Hẳn Nhiêng Người đã tan hòa Du Nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hiếu Hoán Không… Lý Nhân Hiếu)

Sư Phụ Trần Thanh Nghị luôn ở trong từng hơi thở của chúng con. Mượn những từ “Nhiêng” mà Người đã tặng HĐTM chúng con, Con xin gửi đến Sư Phụ bài thơ như “Trong Con đã có Sư Phụ Trần Thanh Nghị”…

Thật đủ đầy và ấm áp khi nơi đây chúng Con được gặp và tiếp Lý của Người…

Bình luận (70)

Gửi bình luận