Lẽ Nhiên là Tạo Hóa

Vô Tận Không Trường Thiền

Cánh cửa bởi Nhiên Duyên

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Toàn Nhiên thể Tạo Hóa

Ý Nhiên Người khai sáng

Thuận Nhiên chúng con về

Lẽ Nhiên vừa thấu chạm

Nghìn trùng Tâm Thức sáng

Đủ Đầy ngay Thực Tại

Hòa Nhiên như vốn là…

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thủy Thực Không – Võ Thị Thủy)

 Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng để chúng con mỗi ngày được Nhiên hơn cùng Tạo Hoá.

 

 

ƠN NGƯỜI KHAI SÁNG…

Người về khai sáng lẽ Nhiên

Trong Con bừng sáng Như Nhiên vốn là

Lý Người truyền dạy Tuyệt Nhiên!

Thông Nhiên, thấu Lẽ tỏ tường cho Con

Lý Nhiên thông thấu mọi điều

Ngộ Nhiên rực sáng trong Con vốn là

Người là Tạo Hóa Toàn Nhiên

Nay Con lạy tạ, ơn Người khắc ghi!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trường Trạm Không – Nguyễn Văn Trường)

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị! Người đã khai sáng và truyền dạy cho Con Lý Sự Như Nhiên như Tạo Hóa vốn là.

 

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tâm Nhiên Người trao, Con hòa về Nhiên

Huynh Đệ hội Nhiên đủ đầy Tỷ Muội

Vô tận, vô tận hóa Vô Tận Không!

Con tạ ơn – Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thực tại này Con đủ đầy bên Người!

“Everybody loves the things you do

From the way you talk

To the way you move

Everybody here is watching you

Cause you feel like home

You’re like a dream come true.”

(Thiền Giả Vô Tận Không – Tâm Tiết Không – Nguyễn Thị Thu Tâm)

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người Thầy vĩ đại của đời Con…

Bao nhiêu năm Con không nhận ra Con là ai, luôn phải đóng vai, phải diễn cho thật tròn vai diễn, khổ đau cứ chồng chất. Rồi khi được Người khai sáng, Con không như vậy nữa. Con được thong dong, Con hiểu hơn bao giờ hết rằng: Con hãy sống là chính mình và hòa về Lẽ Nhiên của Tạo Hóa.

“Ơn Người dạy bảo đêm ngày

Con khờ nay đã trưởng thành

Nói sao cho hết tấm lòng

Công Người dạy bảo cao hơn biển trời.”

Con lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị với tất cả lòng tôn kính.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Phụng Pháp Không – Lưu Mỹ Phụng)

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người đến từ Vô Tận…

 

Cũng là Cha của một bầy Con dại

Đủ tầng tâm thức, đủ tính nết khác nhau

Ấm áp ân cần Người dắt dìu từng đứa

Tính nết đứa nào Người đều tỏ trong tâm

Người bao dung công bằng rộng lượng

Trao lý Nhiên, Người quán sát tận tình

Đứa nào sai Người ngay luôn chỉnh đốn

Chỉ muốn Con mình Tâm Thức vươn xa

Ấy vậy mà đâu phải ai cũng hiểu

Phụ lòng Người lắm lúc khiến Người đau

Người là Nhiên chẳng điều chi thấu nhiễm

Chỉ vì chúng con, Người mới phải nhọc lòng

Ngó trong ngoài, Người muôn phần vất vả

Nhưng chẳng điều gì Người một phút ngó lơ

Từ việc nhỏ, to Người vẫn luôn chăm chút

Để Trường Thiền thanh tịnh, như nhiên

Cho chúng Con môi trường gọt giũa

Tạ ơn Người, cho chúng Con tất cả

Không phụ Người, Con sinh diệt mạnh hơn

Không ai khác Toàn Nhiên đến vậy

Chỉ có Người, tất cả của chúng con

Gọi tên Người muôn phần tôn kính

Bậc Vĩ Nhiên Trần Thanh Nghị là Người!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Huệ Hào Không – Hà Thị Thương Huệ)

SƯ PHỤ

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Người Toàn Nhiên vĩ đại

Thông Tuệ mọi Lý Nhiên

Khai sáng mọi Tâm Thức

Luận Nhiên chúng Con cảm

Thấu Lý muôn Sự Thông

Thuận Nhiên cùng hoà hoá…

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thúy Thanh Không – Trương Thị Thúy)

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng và truyền dạy Lý Nhiên cho chúng Con!

 

SƯ PHỤ

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Bậc Toàn Nhiên vĩ đại

Khai sáng Tâm thức Con

Lý Nhiên Người đã dạy

Con tiếp ngộ Y Nhiên

Hòa Huynh Đệ Tỷ Muội

Luận Nhiên và Thông Nhiên

Điều Hiển Nhiên vốn vậy

Hòa Hoá Tận Vô Không!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thái Thông Không – Nguyễn Thị Thái)

Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con để Con ngày càng Nhiên hơn ạ.

 

SƯ PHỤ

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Toàn Nhiên đó là Người

Khai sáng tâm thức Con

Ngộ Nhiên như hơi thở

Thấu Nhiên luôn vẹn toàn

Tâm thức Con rực sáng

Hòa Hóa về Như Nhiên.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Son Sắc Không – Ngô Thị Son)

Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con để Con ngày càng Nhiên hơn ạ!

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị!

Nghiễm Nhiên tạo lời khai hóa

Thấu Nhiên mọi Lẽ, muôn điều Ngộ Nhiên.

Hiển Nhiên Người vốn Vĩ Nhiên

Huệ Nhiên khai ngộ Ngạc Nhiên bội phần

Thuận Nhiên hóa tận Vô Nhiên

Hẳn Nhiên Người đã tan hòa Du Nhiên.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hiếu Hoán Không – Lý Nhân Hiếu)

Sư Phụ Trần Thanh Nghị luôn ở trong từng hơi thở của chúng con. Mượn những từ “Nhiên” mà Người đã tặng HĐTM chúng con, Con xin gửi đến Sư Phụ bài thơ như “Trong Con đã có Sư Phụ Trần Thanh Nghị”.

Thật đủ đầy và ấm áp khi nơi đây chúng Con được gặp và tiếp Lý của Người!

Gửi bình luận