Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Nhiên Thiền

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Master Trần Thanh Nghị - Người sáng lập Trường Thiền Vô Tận Không.

Vô Tận Không

Logo Vô Tận Không

Biểu tượng Vô Tận Không thể hiện lên tất cả mà hiển lộ Như Nhiên hòa Không vô tận!

Lẽ Nhiên

Sư Phụ vô đối, Lẽ Nhiên vô tận!
- Sư Phụ Trần Thanh Nghị -

Nhiên Niên

Nhiên Niên 2019 Vô Tận Không.
- Sư Phụ Trần Thanh Nghị -

Sư Phụ Trần Thanh Nghị - Người sáng lập Trường Thiền Vô Tận Không

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Lời Sư Phụ

Bé Thiền - Vô Tận Không

Xem thêm