Sư Phụ là Lẽ Nhiên

Người quả Vĩ Nhiên
Dụng Nhiên tự tại
Tinh Nhiên tụ lại
Tỏa Nhiên muôn trùng!

(Thiền Giả Vô Tận Không
Khoa Khải Không – Nguyễn Đăng Khoa, ngày 07/09/2017) 

Ta-on-Su-Phu-Tran-Thanh-Nghi
Bình luận (15)

Gửi bình luận