Sư Phụ là Lẽ Nhiên

Người quả Vĩ Nhiên
Dụng Nhiên tự tại
Tinh Nhiên tụ lại
Tỏa Nhiên muôn trùng!

 

(Thiền Giả Vô Tận Không
Khoa Khải Không – Nguyễn Đăng Khoa, ngày 07/09/2017) 

Bình luận (18)

Gửi bình luận