Dõi theo… như vốn sẵn Vô Tận Không mãi trong tất cả…

Tất cả đều thụ cảm mà dụng chung từng Lẽ Nhiêng, từng ngôn từ được tỏa thông từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Bạn nhất nhất dõi theo và luôn sát sao từng diễn tiến các hoạt động như thể lan tỏa Vô Tận Không. Vì “Trong “Chúng” đã có Ta” như vốn sẵn Vô Tận Không mãi trong tất cả…

 

Bình luận (476)

Gửi bình luận