Quen lắm tháng dài… ngày rộng khắp…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Nhẹ nghiêm mình quản sát… tác hợp cái thường tươi mà nụ tươi rực nhất… tương tầm thắm đượm… nét nhìn rất Nhiêng…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (140)

Gửi bình luận