ok… ko…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Ko bằng thực thế thêm vô tận…
Ko có gì… thường tại bằng Ko
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (70)

Gửi bình luận