Ngẫm Thông Lý Nhiêng
Thông Nhiêng hóa hiện…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Luận Nhiêng ạ!

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Trường Trạm Không – Nguyễn Văn Trường)

Huệ Nhiêng…
Thấu thông Lẽ Nhiêng vô tận, dụng Nhiêng như vốn là…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Huệ Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Long Lẫy Không – Trần Phi Long)

Nhiêng như thế nào thì Mình như thế đó.

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Như Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Trường Trị Không – Phan Lập Trường)

Lẽ Nhiêng thì Mặc Nhiêng phải vậy là vậy!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ “Mặc Nhiêng” ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Lạc Loan Không – Nguyễn Hoàng An Lạc)

Tự Nhiêng vốn dĩ Lẽ Nhiêng tựa Nhiêng Nhiêng vô tận…

Con cảm tạ Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ Tự Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Hoa Hiển Không – Bùi Thị Hoa)

Uyển chuyển nương theo dòng thường biến, hợp nhiêng hòa về!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng Con chữ Uyển Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Hà Hoành Không – Hồ Thanh Hà)

Ta đến từ Không lẽ Nhiêng vốn vậy
Nên Y Nhiêng tiếp bước hòa Không…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Y Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Cường Căn Không – Nguyễn Quang Cường)

Tất tần tật mọi thứ về Nhiêng đều do Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã cho con chữ Thông Nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Tâm Tiết Không – Nguyễn Thị Thu Tâm)

Thấu Lẽ Nhiêng, hoà Như Nhiêng!
Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người khai sáng về Nhiêng Vô Tận

Con cảm ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho con chữ “Thấu Nhiêng”….

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Son Sắc Không – Ngô Thị Son)

Lẽ Nhiêng vốn là
Tuyệt Nhiêng là thế
Thông Nhiêng đủ đầy
Hóa Nhiêng như vậy…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ LẼ NHIÊNG…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Phương Phách Không – Phạm Đình Phương)

Có những điều “Nhiêng“ mà tâm tưởng của Bạn chưa chạm đến được!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Ngạc Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Khoa Khải Không – Nguyễn Đăng Khoa)

Hãy để tâm ý Thuận Nhiêng vốn là!
“Ý Nhiêng”…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Ý Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Huyền Hữu Không – Trần Ngọc Huyền)

Dùng Tuệ như Nhiêng, hoà hoá vô tận Nhiêng…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng Con chữ Tuệ Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Ngoan Nghiêm Không – Ngô Thị Ngoan)

Ngẫm thông lý Nhiêng
Luận Nhiêng như là
Thấu Nhiêng vô tận
Tâm thức hằng Nhiêng…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ “LUẬN NHIÊNG”…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Trang Trung Không – Nguyễn Thị Thùy Trang)

Lẽ Nhiêng hiển hiện
Thuận Nhiêng hoà về…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng con chữ Thuận Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Thủy Thực Không – Võ Thị Thủy)

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ Du Nhiêng. Sư Phụ là Người Thầy, Người Cha đáng kính của Con. Thực tại này thật đủ đầy khi có Người. Điều quan trọng nhất đời người cần làm gì thì Người đã chỉ ra cho Con. Tầm nhìn và sứ mạng Người trao cho Con đã giúp Con thật du nhiêng nơi tâm thức…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Lan Liễu Không – Lê Hương Lan)

Hoà Hoá vào cái Không Vô Tận như Lẽ Như Nhiêng mà Tạo Hoá vốn là…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Hóa Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Phi Phất Không – Nguyễn Tuấn Phi)

Lý Như Nhiêng ắt Sự Toàn Nhiêng…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Lý Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Bé Bảo Không – Huỳnh Thị Bé)

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhân huyền diệu, toàn nhiêng thấu thông Lẽ Nhiêng vô tận….

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng Con chữ Toàn Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Thọ Thượng Không – Nguyễn Hữu Thọ)

Bình luận (88)

Gửi bình luận