NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Nhiêng Niên, Con kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai nhiêng sáng, thông tuệ nhiêng bằng Lý Nhiêng Tạo Hóa cho chúng Con được trải nghiệm du nhiêng, biết cảm nhiêng, định nhiêng để ứng nhiêng, hóa nhiêng vô tận. Tuyệt nhiêng, duy nhất chỉ có Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng vô đối đã sáng lập nên Trường Thiềng Vô Tận Không bằng sự đắc nhiêng, tường nhiêng, thạo nhiêng, hằng nhiêng đã có, bằng thoại nhiêng, hạnh nhiêng, hữu nhiêng vốn là mà hiển nhiêng, hướng nhiêng cho tất cả Đệ Tử chúng Con biết uyển nhiêng, nhất nhiêng, y nhiêng sống nhiêng nhiêng. Quả nhiêng, mọi điều hợp nhiêng đều đang siêu nhiêng lan rộng tỏa nhiêng Lẽ Nhiêng khắp muôn nơi! Sư Phụ của chúng Con… Vô Tận Nhiêng… Vô Tận Tạo Hóa…
Sư Phụ Trần Thanh Nghị vô đối… Lý Nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Son Sắc Không… Ngô Thị Son)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhiêng vô đối. Người khai sáng Lý Nhiêng cho chúng Con thấu ngộ Lẽ Nhiêng mà thuận nhiêng hòa về Không vô tận…

Quả nhiêng những Lý mà Người truyền dạy tuyệt nhiêng chưa từng có ở nơi đâu! Từng câu từ gãy gọn, khúc chiết thẩm thấu như nhiêng vào tâm nhiêng người đọc. Ngẫm từng câu để thấy cái dụng nhiêng và huệ nhiêng ẩn tàng vô tận. Sư Phụ Trần Thanh Nghị thật toàn nhiêng mới có những câu Lý y nhiêng đến vậy…

Chúng Con muôn trùng tâm thức, ứng nhiêng, sự nhiêng chưa thật trọn vẹn. Tuy nhiêng Người vẫn điềm nhiêng chỉ dạy, cho chúng Con được tương tác luận nhiêng, hành nhiêng, cảm nhiêng rồi thấu nhiêng, ngộ nhiêng mà thông nhiêng vô tận để tâm thức chúng Con hằng nhiêng tận vô Không…

Nhiêng Niên… Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai ngộ tánh nhiêng nơi Con để Con vẹn nhiêng “ngay tức thì”…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trang Trung Không… Nguyễn Thị Thùy Trang)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc vĩ nhiêng toàn năng vô đối, Người khai sáng Lý Nhiêng cho tâm thức Con được rộng mở, Con dần hoà nhiêng sống trọn vẹn theo Tạo Hoá, để huệ nhiêng Con ngày một hanh thông hơn. Trong mọi suy nghĩ về sự và lý Con đã y nhiêng, thực hành một cách như nhiêng, theo Lẽ Nhiêng mà không có chút gò ép thân tâm, thật diệu nhiêng là Con cảm nhiêng được chính Mình mà thuận nhiêng hơn, thong dong để hoá nhiêng. Con điềm nhiêng trước sự sân hận, sai lệch xung quanh mà dĩ nhiêng Con ứng nhiêng hợp lẽ uyển nhiêng với tâm thế an nhiêng đón nhận thường nhiêng Tạo Hóa…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai nhiêng cho Con hóa nhiêng thông tuệ nhiêng hòa Lẽ Nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trang Tra Không… Cao Thị Ngọc Trang)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng vô đối. Người thông nhiêng thấu trong tất cả mọi Lẽ Nhiêng vô tận. Người đã khai sáng Lý Nhiêng cho muôn vàn tâm thức của tất cả chúng Con, để hòa về nhiêng thể của chính Mình. Người đã chỉ dạy cho chúng Con Nhiêng Lý để thông tỏ sự như hợp nhiêng vô tận. Ngẫm Lý Nhiêng giúp cho Con ngày càng như nhiêng hơn…

Sự sẻ chia Lý Nhiêng của Người rất tự nhiêng và đó cũng là điều hiển nhiêng…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị rất nhiêng nên Đệ Tử của Người đương nhiêng cũng rất tươi nhiêng, và sớm thông nhiêng để hòa về Không vô tận…

Thật may mắn cho những ai đã và đang thấu chạm được Lý Nhiêng của Người, giúp cho nhân sinh quan được khai mở:
“Tầm nhìn vô tận… Sứ mạng như nhiêng…”

Những lúc chúng Con gặp Người… Người rất giản dị và gần gũi với tất cả chúng Con, Người nói rất nhiêng. Ý nhiêng Người truyền dạy cho chúng Con vẹn nhiêng vốn là. Đó là điều rất tuyệt nhiêng mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị hóa nhiêng tỏ thông muôn trùng điều nhiêng Tạo Hóa! Quả nhiêng những Lý Nhiêng Người chỉ dạy tuyệt nhiêng chưa một nơi nào làm được. Thực nhiêng chúng Ta càng ngẫm, càng ngộ, càng thấy rõ sự dụng nhiêng ẩn tàng bên trong những câu Lý hoàn nhiêng vô tận của Người…

Sự lan tỏa Lẽ Nhiêng đó cũng là điều hết sức thường nhiêng như việc hiển nhiêng phải thế…

Đời này hữu nhiêng Con được làm Đệ Tử của Sư Phụ Trần Thanh Nghị là điều rất may mắn, thuận nhiêng, ngay luôn Con thông nhiêng để hòa về cùng Người…

Ngay thực tại này Con điềm nhiêng đón nhận ý nhiêng và dụng nhiêng để tâm thức sáng trong hòa nhiêng để cảm nhận sâu sắc cái thường nhiêng vốn hằng nhiêng trong Tạo Hóa. Tâm thức trong Con luôn đắc nhiêng hóa nhiêng cùng biến nhiêng và du nhiêng khắp nơi tỏa nhiêng muôn trùng…

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu nhiêng thông nhiêng mọi Lẽ, hóa Hư Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thái Thông Không… Nguyễn Thị Thái)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị tuyệt nhiêng vô đối. Người khai sáng cho Ta biết Lẽ Nhiêng của Tạo Hóa, chỉ cho Ta thấy được “Tầm nhìn vô tận… Sứ mạng như Nhiêng…” Người mở cửa vùng trời cho Ta thấy Lẽ Nhiêng toàn năng của Thực Tại của Thường Biến. Tinh nhiêng tụ lại nơi Sư Phụ Trần Thanh Nghị rồi tỏa nhiêng muôn trùng, soi rọi sâu vào tâm thức cho Ta tươi nhiêng để hòa nhiêng bất tận…
Sư Phụ Trần Thanh Nghị sáng lập Vô Tận Không… nơi hội tụ tinh hoa tri thức! Lý nhiêng – sự nhiêng Vô Tận Không tỏa sáng muôn nơi, khai nguồn Trí – Tuệ – Nhiêng cho tất cả, mở rộng tầm nhìn, chiếu sáng dụng nhiêng, khơi nguồn xu hướng toàn nhiêng, làm tan chảy bao định đặt, bứt phá mọi giới hạn để hoà nhiêng bất tận! Ánh sáng tuệ nhiêng nơi Vô Tận Không khai mở cái Không vô tận, tuyệt nhiêng tuyệt diệu vô cùng! Vô Tận Không nơi hội tụ muôn vàn cái nhất để nhiêng hóa muôn nơi, sáng trong tâm thức…
Huynh Đệ Tỷ Muội của Trường Thiềng Vô Tận Không gắn kết keo sơn, luận nhiêng dụng nhiêng như hơi thở, sẻ chia chan hòa ấm áp vốn nhiêng mà không nơi đâu có được, thấu nhiêng một cách tinh nhiêng để quán thông Tạo Hóa, thông thiêng hiển độ tánh nhiêng chung cùng…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Cường Căn Không… Nguyễn Quang Cường)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Tuyệt nhiêng khi Con được gặp Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người rất nhiêng. Tất nhiêng, Người truyền dạy Lý như nhiêng. Con được thông nhiêng mọi định đặt khi việc luận nhiêng ở Vô Tận Không diễn ra liên tục. Con được hoà nhiêng thật tự nhiêng trong các hoạt động ngẫu nhiêng nhưng thật toàn nhiêng. Tất cả đều nhất nhiêng hướng về Tạo Hoá nhưng chỉ có Bậc vĩ nhiêng với sự thông nhiêng tường nhiêng đã mang đến cho Con sự thấu nhiêng ngày một tinh nhiêng…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Lĩnh Lưu Không… Phan Thái Lĩnh)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc toàn nhiêng vô tận bởi những Lý Nhiêng nơi Người chính là Lẽ Nhiêng của Tạo Hoá, vẹn nhiêng và hợp nhiêng đến nỗi tuyệt nhiêng không ngôn từ nào có thể thay thế hay diễn tả hết những ý nhiêng ấy. Kể từ duyên nhiêng Con gặp Người, mọi tương tác thường nhiêng nơi Con mặc nhiêng thay đổi uyển nhiêng theo cách rất diệu nhiêng dù cho Con hồn nhiêng cách mấy cũng cảm nhiêng được…

Người nghiễm nhiêng là Bậc vĩ nhiêng, siêu nhiêngg nơi Con, sự hoà nhiêng nơi Người, thuận nhiêng trong mọi tương tác, Lý Nhiêng thật thông nhiêng đã hẳn nhiêng làm ngạc nhiêng bao người nhưng lại giúp cho Họ hướng nhiêng quay về nơi Sư Phụ… Bậc toàn nhiêng của Tạo Hoá…

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông mọi Lẽ, hóa Hư Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hiếu Hoán Không… Lý Nhân Hiếu)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị toàn nhiêng, vẹn nhiêng vô đối tuyệt diệu vô song. Người sáng lập nên Trường Thiềng Vô Tận Không, nơi khai sáng tuệ nhiêng cho tất cả bằng ngữ nhiêng tỏa sáng muôn nơi! Nghiễm nhiêng Người là Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng thông thấu mọi Lẽ Nhiêng nên ứng nhiêng Người cho ra đời Lý Nhiêng tỏa nhiêng chan hòa rộng khắp. Hẳn nhiêng, tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội đều dụng nhiêng, cảm nhiêng, hành nhiêng, ngộ nhiêng, uyển nhiêng theo thường biến, chan hòa để thấu nhiên Lý Nhiêng vô tận. Hiển nhiêng, hạnh nhiêng của tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội đều điềm nhiêng, hòa nhiêng gắn kết keo sơn. Họ mặc nhiêng thoại nhiêng, luận nhiêng tự nhiêng chan hòa như nhiêng. Tất cả là những diệu nhiêng mà không tìm cầu nơi đâu có được, dĩ nhiêng là thế! Trường Thiềng Vô Tận Không, hội nhiêng tinh hoa Tạo Hóa…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hà Hoành Không… Hồ Thanh Hà)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị toàn nhiêng thấu thông mọi Lẽ Nhiêng vi diệu. Huynh Đệ Tỷ Muội chúng Con vô cùng kính phục và luôn cảm thấy tự hào khi được là Đệ Tử của Người. Những Lý Nhiêng mà Người truyền trao thấu chạm tâm thức chúng Con, để Con tường nhiêng mà cảm nhiêng được lẽ Không vô tận. Con nhận thấy rất rõ việc Người liên tục giảng Lý Nhiêng giúp Con mở rộng tầm nhìn và nhận thức mà thông nhiêng thông tỏ. Sự nhiêng là muôn trùng thì việc hòa vào sự thường biến để thấu nhiêng mà hướng nhiêng Tạo Hóa là điều như nhiêng vốn là.
Ai cũng hiểu việc Mình cần học cách sống trong thực tại mà buông bỏ những vướng mắc quá khứ hay ảo mộng tương lai, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Chỉ khi có ánh hào quang của Người soi chiếu, thì tâm thức chúng Con mới hẳn nhiêng trở nên nhiêng nhiêng mà du nhiêng đến muôn trùng…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thọ Thượng Không… Nguyễn Hữu Thọ)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Trường Thiềng Vô Tận Không, cái tên hẳn nhiêng đã trở nên đặc biệt thân thuộc yêu thương với tất cả những ai mong muốn thấu sâu nơi Ta hoà về thể nhiêng của chính Mình cũng chính là nguyên thể của Tạo Hoá. Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người thông nhiêng mọi Lẽ Nhiêng khai sáng Trường Thiềng Vô Tận Không vĩ đại. Mặc nhiêng, Người sẻ chia nhiêng nhiêng như vốn là. Càng ngẫm “Nhiêng… Lý Sự… Như” và dụng nhiêng mà Sư Phụ toàn nhiêng chỉ dạy, nhân sinh quan của tất cả chúng Ta bỗng nhiêng được mở rộng hướng tới “Tầm nhìn vô tận… Sứ mạng như Nhiêng…” Việc mọi văn phong, hoạt động của Vô Tận Không ngày một tỏa nhiêng là minh chứng cho sự hợp nhiêng mà chỉ Vô Tận Không mới có được. Văn phong Vô Tận Không vốn nhiêng ấn tượng, Thoại nhiêng dí dỏm mà sâu sắc vô biên, hình ảnh diệu nhiêng mà cuốn hút tự nhiêng. Quả nhiêng, bao trái tim và tâm thức đã rung động mạnh mẽ ngay từ lần đầu được tiếp cận các Lý Tuyệt diệu nhiêng này…

Vô Tận Không với quá nhiều điều nhất làm cho bất kỳ ai một khi đã chạm đến đều ngạc nhiêng trầm trồ thán phục! Thiềng Giả Vô Tận Không hành nhiêng mỗi phút giây nên toát ra nét rất nhiêng. Cảm nhiêng và thấu nhiêng từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị cho tất cả các Thiềng Giả nơi đây ngày càng điềm nhiêng và hoà nhiêng…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hoa Hiển Không… Bùi Thị Hoa)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG

Cuộc sống chúng Ta với tham cầu Danh… Lợi… Tình huân tập đến mức thường nhiêng nên đương nhiêng không ngừng làm tâm Ta bấn loạn và tất nhiêng thân tâm Ta không thể hợp nhất. Nghiễm nhiêng điều đó đã làm cho Ta sống hiện nhiêng bao nhiêu năm qua chẳng khác nào “một hồn ma có hơi thở”. Bỗng nhiêng Người đến bằng sự nhiêng vốn có đã khai mở cho chúng Ta biết về tánh nhiêng, thực nhiêng là như thế nào. Cảm xúc đầy ngạc nhiêng và vỡ òa khi biết đến sự hiện hữu của Nhiêng Lý trong vạn vật và cả trong chính Ta mà lâu nay bị lãng quên để “ngay tức thì” được đánh thức bung tỏa tìm về nét hồn nhiêng, tươi nhiêng, như nhiêng bản thể…

Ngang nhiêng vùng vẫy nơi trần thế
Nghĩ tưởng thân này vốn rất oai
Đột nhiêng chao đảo trong thường biến
Chẳng khác bèo trôi mãi chốn nao.

Tùy nhiêng duyên tụ nên Người đến
Thức tỉnh Ta bằng Lý Lẽ Nhiêng
Khai mở tâm thức qua Thiềng học
Dụng nhiêng hòa tĩnh hóa muôn nơi…

Quyết nhiêng Ta “Trụ nơi Ta muốn”
Tiêu nhiên tâm điểm hướng Ta về
Mặc nhiêng tương tác Ta gọt giũa
Điềm nhiêng Ta hóa tận Hư Không

Người là Ai hỡi Vĩ Nhân Tạo Hóa
Để đời Ta nay thật sống như là…

Chỉ có thể là Người… Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Bậc vĩ nhiêng Tạo Hóa đã truyền dạy Lý Nhiêng giúp khai sáng Tâm Thức của chúng Con. Người toàn nhiêng vô đối, luôn vẹn nhiêng bao la tâm nhiêng chăm lo cho chúng Con từng chút một. Mỗi nhiêng từ Người dạy ẩn nhiêng vô tận ý nhiêng sâu xa mà từ đó chúng Con không ngừng ngẫm ngộ nhiêng, sáng tuệ nhiêng và như nhiêng, hòa nhiêng cùng Tạo Hóa huyền nhiêng! Thật diệu nhiêng khi ngay nhiêng lúc này, hẳn nhiêng trong thực tại này khi Ta luận nhiêng, dụng nhiêng, hành nhiêng trong chính Ta để làm mọi điều thật tự nhiêng, thuận nhiêng, ngay đó Ta sẽ rất nhiêng và dần thấu nhiêng, thông nhiêng Lẽ Nhiêng, chúng Con đã là thể nhiêng như vốn nhiêng là…

Nhiêng Niên, Con cảm tạ ơn Người đã cho chúng Con được trải nghiệm du nhiêng, biết cảm nhiêng, định nhiêng để ứng nhiêng, hóa nhiêng vô tận. Tuyệt nhiêng duy nhất chỉ có Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập nên Trường Thiềng Vô Tận Không bằng sự đắc nhiêng, tường nhiêng, thạo nhiêng, hằng nhiêng đã có, bằng thoại nhiêng, hạnh nhiêng, hữu nhiêng vốn là nên hiển nhiêng, hướng nhiêng cho tất cả Đệ Tử của Người biết uyển nhiêng, nhất nhiêng, y nhiêng sống nhiêng nhiêng. Quả nhiêng, mọi điều hợp nhiêng đều đang siêu nhiêng lan rộng tỏa nhiêng khắp muôn nơi! Sư Phụ của chúng Con… Vô Tận Nhiêng… Vô Tận Tạo Hóa…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị vô đối – Lý Nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thủy Thực Không… Võ Thị Thủy)

Bình luận (44)

Gửi bình luận