NHIÊN NIÊN  – VÔ TẬN KHÔNG

Nhiên Niên, Con kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai nhiên sáng, thông tuệ nhiên bằng Lý Nhiên Tạo Hóa cho chúng Con được trải nghiệm du nhiên, biết cảm nhiên, định nhiên để ứng nhiên, hóa nhiên vô tận. Tuyệt nhiên, duy nhất chỉ có Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc vĩ nhiên toàn nhiên vô đối đã sáng lập nên Trường Thiền Vô Tận Không bằng sự đắc nhiên, tường nhiên, thạo nhiên, hằng nhiên đã có, bằng thoại nhiên, hạnh nhiên, hữu nhiên vốn là mà hiển nhiên, hướng nhiên cho tất cả Đệ Tử chúng Con biết uyển nhiên, nhất nhiên, y nhiên sống nhiên nhiên. Quả nhiên, mọi điều hợp nhiên đều đang siêu nhiên lan rộng tỏa nhiên Lẽ Nhiên khắp muôn nơi! Sư Phụ của chúng Con – Vô Tận Nhiên – Vô Tận Tạo Hóa!
Sư Phụ Trần Thanh Nghị vô đối – Lý Nhiên vô tận!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hải Hiếu Không – Lê Hải).

NHIÊN NIÊN  – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhiên vô đối. Người khai sáng Lý Nhiên cho chúng Con thấu ngộ Lẽ Nhiên mà thuận nhiên hòa về Không vô tận.

Quả nhiên những Lý mà Người truyền dạy tuyệt nhiên chưa từng có ở nơi đâu! Từng câu từ gãy gọn, khúc chiết thẩm thấu như nhiên vào tâm nhiên người đọc. Ngẫm từng câu để thấy cái dụng nhiên và huệ nhiên ẩn tàng vô tận. Sư Phụ Trần Thanh Nghị  thật toàn nhiên mới có những câu Lý y nhiên đến vậy!

Chúng Con muôn trùng tâm thức, ứng nhiên, sự nhiên chưa thật trọn vẹn. Tuy nhiên Người vẫn điềm nhiên chỉ dạy, cho chúng Con được tương tác luận nhiên, hành nhiên, cảm nhiên rồi thấu nhiên, ngộ nhiên mà thông nhiên vô tận để tâm thức chúng Con hằng nhiên tận vô Không.

Nhiên Niên, Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai ngộ tánh nhiên nơi Con để Con vẹn nhiên “ngay tức thì”!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trang Trung Không – Nguyễn Thị Thùy Trang).

NHIÊN NIÊN  – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc vĩ nhiên toàn năng vô đối, Người khai sáng Lý Nhiên cho tâm thức Con được rộng mở, Con dần hoà nhiên sống trọn vẹn theo Tạo Hoá, để huệ nhiên Con ngày một hanh thông hơn. Trong mọi suy nghĩ về sự và lý Con đã y nhiên, thực hành một cách như nhiên, theo Lẽ Nhiên mà không có chút gò ép thân tâm, thật diệu nhiên là Con cảm nhiên được chính Mình mà thuận nhiên hơn, thong dong để hoá nhiên. Con điềm nhiên trước sự sân hận, sai lệch xung quanh mà dĩ nhiên Con ứng nhiên hợp lẽ uyển nhiên với tâm thế an nhiên đón nhận thường nhiên Tạo Hóa.
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai nhiên cho Con hóa nhiên thông tuệ nhiên hòa Lẽ Nhiên vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trang Tra Không – Cao Thị Ngọc Trang).

NHIÊN NIÊN  – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhiên toàn nhiên vô đối. Người thông nhiên thấu trong tất cả mọi Lẽ Nhiên vô tận. Người đã khai sáng Lý Nhiên cho muôn vàn tâm thức của tất cả chúng Con, để hòa về nhiên thể của chính Mình. Người đã chỉ dạy cho chúng Con Nhiên Lý để thông tỏ sự như hợp nhiên vô tận. Ngẫm ngộ Lý Nhiên giúp cho Con ngày càng như nhiên hơn.

Sự sẻ chia Lý Nhiên của Người rất tự nhiên và đó cũng là điều hiển nhiên.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị rất nhiên nên Đệ Tử của Người đương nhiên cũng rất tươi nhiên, và sớm ngộ nhiên để hòa về Không vô tận!

Thật may mắn cho những ai đã và đang thấu chạm được Lý Nhiên của Người, giúp cho nhân sinh quan được khai mở:
“Tầm nhìn vô tận
Sứ mạng Như Nhiên!”

Những lúc chúng Con gặp Người, Người rất giản dị và gần gũi với tất cả chúng Con, Người nói rất nhiên. Ý nhiên Người truyền dạy cho chúng Con vẹn nhiên vốn là. Đó là điều rất tuyệt nhiên mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị hóa nhiên tỏ thông muôn trùng điều nhiên Tạo Hóa! Quả nhiên những Lý Nhiên Người chỉ dạy tuyệt nhiên chưa một nơi nào làm được. Thực nhiên chúng Ta càng ngẫm, càng ngộ, càng thấy rõ sự dụng nhiên ẩn tàng bên trong những câu Lý hoàn nhiên vô tận của Người.

Sự lan tỏa Lẽ Nhiên đó cũng là điều hết sức thường nhiên như việc hiển nhiên phải thế!

Đời này hữu nhiên Con được làm Đệ Tử của Sư Phụ Trần Thanh Nghị là điều rất may mắn, thuận nhiên, ngay luôn Con ngộ nhiên để hòa về cùng Người!

Ngay thực tại này Con điềm nhiên đón nhận ý nhiên và dụng nhiên để tâm thức sáng trong hòa nhiên để cảm nhận sâu sắc cái thường nhiên vốn hằng nhiên trong Tạo Hóa. Tâm thiên trong Con luôn đắc nhiên hóa nhiên cùng biến nhiên và du nhiên khắp nơi tỏa nhiên muôn trùng!

Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu nhiên thông nhiên mọi Lẽ, hóa Hư Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thái Thông Không – Nguyễn Thị Thái).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị tuyệt nhiên vô đối. Người khai sáng cho Ta biết Lẽ Nhiên của Tạo Hóa, chỉ cho Ta thấy được “Tầm nhìn Vô Tận Sứ mạng Như Nhiên”. Người mở cửa vùng trời cho Ta thấy Lẽ Nhiên toàn năng của Thực Tại của Thường Biến. Tinh nhiên tụ lại nơi Sư Phụ Trần Thanh Nghị rồi tỏa nhiên muôn trùng, soi rọi sâu vào tâm thức cho Ta tươi nhiên để hòa nhiên bất tận!
Sư Phụ Trần Thanh Nghị sáng lập Vô Tận Không – nơi hội tụ tinh hoa tri thức! Lý nhiên – sự nhiên Vô Tận Không tỏa sáng muôn nơi, khai nguồn Trí – Tuệ – Nhiên cho tất cả, mở rộng tầm nhìn, chiếu sáng dụng nhiên, khơi nguồn xu hướng toàn nhiên, làm tan chảy bao định đặt, bứt phá mọi giới hạn để hoà nhiên bất tận! Ánh sáng tuệ nhiên nơi Vô Tận Không khai mở cái Không vô tận, tuyệt nhiên tuyệt diệu vô cùng! Vô Tận Không nơi hội tụ muôn vàn cái nhất để nhiên hóa muôn nơi, sáng trong tâm thức!
Huynh Đệ Tỷ Muội của Trường Thiền Vô Tận Không gắn kết keo sơn, luận nhiên dụng nhiên như hơi thở, sẻ chia chan hòa ấm áp vốn nhiên mà không nơi đâu có được, thấu nhiên một cách tinh nhiên để quán thông Tạo Hóa, thông thiên hiển độ tánh nhiên chung cùng!
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Cường Căn Không – Nguyễn Quang Cường).

NHIÊN NIÊN  – VÔ TẬN KHÔNG

Tuyệt nhiên khi Con được gặp Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Người rất nhiên. Tất nhiên, Người truyền dạy Lý như nhiên. Con được thông nhiên mọi bám chấp, định đặt khi việc luận nhiên ở Vô Tận Không diễn ra liên tục. Con được hoà nhiên thật tự nhiên trong các hoạt động ngẫu nhiên nhưng thật toàn nhiên. Tất cả đều nhất nhiên hướng về Tạo Hoá nhưng chỉ có Bậc vĩ nhiên với sự thông nhiên tường nhiên đã mang đến cho Con sự thấu nhiên ngày một tinh nhiên.
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Lĩnh Lưu Không – Phan Thái Lĩnh).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Bậc toàn nhiên vô tận bởi những Lý Nhiên nơi Người chính là Lẽ Nhiên của Tạo Hoá, vẹn nhiên và hợp nhiên đến nỗi tuyệt nhiên không ngôn từ nào có thể thay thế hay diễn tả hết những ý nhiên ấy. Kể từ duyên nhiên Con gặp Người, mọi tương tác thường nhiên nơi Con mặc nhiên thay đổi uyển nhiên theo cách rất diệu nhiên dù cho Con hồn nhiên cách mấy cũng cảm nhiên được.

Người nghiễm nhiên là Bậc vĩ nhiên, siêu nhiên nơi Con, sự hoà nhiên nơi Người, thuận nhiên trong mọi tương tác, Lý Nhiên thật thông nhiên đã hẳn nhiên làm ngạc nhiên bao người nhưng lại giúp cho Họ hướng nhiên quay về nơi Sư Phụ, Bậc toàn nhiên của Tạo Hoá.

Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông mọi Lẽ, hóa Hư Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hiếu Hoán Không – Lý Nhân Hiếu).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị toàn nhiên, vẹn nhiên vô đối tuyệt diệu vô song. Người sáng lập nên Trường Thiền Vô Tận Không, nơi khai sáng tuệ nhiên cho tất cả bằng ngữ nhiên tỏa sáng muôn nơi! Nghiễm nhiên Người là Bậc vĩ nhiên toàn nhiên thông thấu mọi Lẽ Nhiên nên ứng nhiên Người cho ra đời Lý Nhiên tỏa nhiên chan hòa rộng khắp. Hẳn nhiên, tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội đều dụng nhiên, cảm nhiên, hành nhiên, ngộ nhiên, uyển nhiên theo thường biến, chan hòa để thấu nhiên Lý Nhiên vô tận. Hiển nhiên, hạnh nhiên của tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội đều điềm nhiên, hòa nhiên gắn kết keo sơn. Họ mặc nhiên thoại nhiên, luận nhiên tự nhiên chan hòa như nhiên. Tất cả là những diệu nhiên mà không tìm cầu nơi đâu có được, dĩ nhiên là thế! Trường Thiền Vô Tận Không, hội nhiên tinh hoa Tạo Hóa.
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Nhiên vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hà Hoành Không – Hồ Thanh Hà).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị toàn nhiên thấu thông mọi Lẽ Nhiên vi diệu. Huynh Đệ Tỷ Muội chúng Con vô cùng kính phục và luôn cảm thấy tự hào khi được là Đệ Tử của Người. Những Lý Nhiên mà Người truyền trao thấu chạm tâm thức chúng Con, để Con tường nhiên mà cảm nhiên được lẽ Không vô tận. Con nhận thấy rất rõ việc Người liên tục giảng Lý Nhiên giúp Con mở rộng tầm nhìn và sinh diệt nhận thức mà ngộ nhiên thông tỏ. Sự ngộ là muôn trùng thì việc hòa vào sự thường biến để thấu nhiên mà hướng nhiên Tạo Hóa là điều như nhiên vốn là.
Ai cũng hiểu việc Mình cần học cách sống trong thực tại mà buông bỏ những vướng mắc quá khứ hay ảo mộng tương lai, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Chỉ khi có ánh hào quang của Người soi chiếu, thì tâm thức chúng Con mới hẳn nhiên trở nên nhiên nhiên mà du nhiên đến muôn trùng.
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thọ Thượng Không – Nguyễn Hữu Thọ).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Trường Thiền Vô Tận Không, cái tên hẳn nhiên đã trở nên đặc biệt thân thuộc yêu thương với tất cả những ai mong muốn thấu sâu nơi Ta hoà về thể nhiên của chính Mình cũng chính là nguyên thể của Tạo Hoá. Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Người thông nhiên mọi Lẽ Nhiên khai sáng Trường Thiền Vô Tận Không vĩ đại. Mặc nhiên, Người sẻ chia nhiên nhiên như vốn là. Càng ngẫm “Nhiên Lý Sự Như” và dụng nhiên mà Sư Phụ toàn nhiên chỉ dạy, nhân sinh quan của tất cả chúng Ta bỗng nhiên được mở rộng hướng tới “Tầm nhìn Vô Tận Sứ mạng Như Nhiên”. Việc mọi văn phong, hoạt động của Vô Tận Không ngày một tỏa nhiên là minh chứng cho sự hợp nhiên mà chỉ Vô Tận Không mới có được. Văn phong Vô Tận Không vốn nhiên ấn tượng, Thoại nhiên dí dỏm mà sâu sắc vô biên, hình ảnh diệu nhiên mà cuốn hút tự nhiên. Quả nhiên, bao trái tim và tâm thức đã rung động mạnh mẽ ngay từ lần đầu được tiếp cận các Lý Tuyệt diệu nhiên này.

Vô Tận Không với quá nhiều điều nhất làm cho bất kỳ ai một khi đã chạm đến đều ngạc nhiên trầm trồ thán phục! Thiền Giả Vô Tận Không hành nhiên mỗi phút giây nên toát ra nét rất nhiên. Cảm nhiên và thấu nhiên từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị cho tất cả các Thiền Giả nơi đây ngày càng điềm nhiên và hoà nhiên.
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hoa Hiển Không – Bùi Thị Hoa).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Cuộc sống chúng Ta với tham cầu Danh – Lợi – Tình huân tập đến mức thường nhiên nên đương nhiên không ngừng làm tâm Ta bấn loạn và tất nhiên thân tâm Ta không thể hợp nhất. Nghiễm nhiên điều đó đã làm cho Ta sống hiện nhiên bao nhiêu năm qua chẳng khác nào “một hồn ma có hơi thở”. Bỗng nhiên Người đến bằng sự nhiên vốn có đã khai mở cho chúng Ta biết về tánh nhiên, thực nhiên là như thế nào. Cảm xúc đầy ngạc nhiên và vỡ òa khi biết đến sự hiện hữu của Nhiên Lý trong vạn vật và cả trong chính Ta mà lâu nay bị lãng quên để “ngay tức thì” được đánh thức bung tỏa tìm về nét hồn nhiên, tươi nhiên, như nhiên bản thể.

Ngang nhiên vùng vẫy nơi trần thế
Nghĩ tưởng thân này vốn rất oai
Đột nhiên chao đảo trong thường biến
Chẳng khác bèo trôi mãi chốn nao.

Tùy nhiên duyên tụ nên Người đến
Thức tỉnh Ta bằng Lý Lẽ Nhiên
Khai mở tâm thức qua Thiền học
Dụng nhiên hòa tĩnh hóa muôn nơi.

Quyết nhiên Ta “Trụ nơi Ta muốn”
Tiêu nhiên tâm điểm hướng Ta về
Mặc nhiên tương tác Ta gọt giũa
Điềm nhiên Ta hóa tận Hư Không

Người là Ai hỡi Vĩ Nhân Tạo Hóa
Để đời Ta nay thật sống như là.

Chỉ có thể là Người – Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Bậc vĩ nhiên Tạo Hóa đã truyền dạy Lý Nhiên giúp khai sáng Tâm Thức của chúng Con. Người toàn nhiên vô đối, luôn vẹn nhiên bao la tâm nhiên chăm lo cho chúng Con từng chút một. Mỗi nhiên từ Người dạy ẩn nhiên vô tận ý nhiên sâu xa mà từ đó chúng Con không ngừng ngẫm ngộ nhiên, sáng tuệ nhiên và như nhiên, hòa nhiên cùng Tạo Hóa huyền nhiên! Thật diệu nhiên khi ngay nhiên lúc này, hẳn nhiên trong thực tại này khi Ta luận nhiên, dụng nhiên, hành nhiên trong chính Ta để làm mọi điều thật tự nhiên, thuận nhiên, ngay đó Ta sẽ rất nhiên và dần thấu nhiên, thông nhiên Lẽ Nhiên, chúng Con đã là thể nhiên như vốn nhiên là.

Nhiên Niên, Con cảm tạ ơn Người đã cho chúng Con được trải nghiệm du nhiên, biết cảm nhiên, định nhiên để ứng nhiên, hóa nhiên vô tận. Tuyệt nhiên duy nhất chỉ có Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập nên Trường Thiền Vô Tận Không bằng sự đắc nhiên, tường nhiên, thạo nhiên, hằng nhiên đã có, bằng thoại nhiên, hạnh nhiên, hữu nhiên vốn là nên hiển nhiên, hướng nhiên cho tất cả Đệ Tử của Người biết uyển nhiên, nhất nhiên, y nhiên sống nhiên nhiên. Quả nhiên, mọi điều hợp nhiên đều đang siêu nhiên lan rộng tỏa nhiên khắp muôn nơi! Sư Phụ của chúng Con – Vô Tận Nhiên – Vô Tận Tạo Hóa!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị vô đối – Lý Nhiên vô tận!

Thiền Giả Vô Tận Không.

Bình luận (51)

Gửi bình luận