Nhích được… thì… xích vào…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Từng tầng tiếp tiếp… tất tất diễn đương… khuynh cảm trong Con sẵn hoạt Nhiêng tự bao giờ…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận