… nhạt áo Trần… Thanh nghiêm… Nghị sự…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Trực trưởng theo tri vô cùng tận
Chung… từng… biệt tạo… đối bản không…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (148)

Gửi bình luận