… ngay đây… lúc này…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Ngay đây… lúc này… nhiêng nhiêng vị thế…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (125)

Gửi bình luận