Lẽ Tạo Hóa…

Lẽ Tạo Hóa thường biến huyền vi bất tận chứa trong từng câu Lý tinh hoa toàn nhiêng vô tận…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị nghiễm nhiêng là bậc vĩ nhân huyền diệu, thông nhiêng tinh tường mà dụng nhiêng nơi nơi trong mỗi câu Lý làm sáng trong lẽ Nhiêng khắp muôn trùng Tâm Thức…

 

Bình luận (106)

Gửi bình luận