Không… Nhiêng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

KHÔNG… khí tự… NHIÊNG
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (191)

Gửi bình luận