Đủ đầy… của Ta như vốn dĩ thực tại là…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Con: “Đủ đầy của Con như vốn dĩ thực tại là” ngay lúc này đây… Con được trực tiếp nghe Sư Phụ giảng về Vô Tận Không…

Sư Phụ: “… Đủ đầy của Sư Phụ như vốn dĩ thực tại là” Sư Phụ đang trực tiếp giảng về Vô Tận Không cho Con nghe…

Con: Dạ… “Đủ đầy… của Ta như vốn dĩ thực tại là…” Con và Sư Phụ đều cùng đủ đầy…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

 

Bình luận (196)

Gửi bình luận