Đời Tết… thường XuânG…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Hoa ThiềnG đượm khắc… phách thường XuânG… nở ThiềnG hoa… vút thời không… vô tận…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (147)

Gửi bình luận