THƠ THIỀNG DANH

Con – Huệ Hào Không

Có Huệ có Hào

Tất cả nhất như

Hòa Không vô tận

Thuận nhiêng từ ấy

Con được tái sinh

Người dạy cho Con

Thực tại đủ đầy

Trọn vẹn sâu sắc

Ý nghĩa hiện diện

Mọi sự tương tác

Thấu thông thường biến

Hóa tận vô Không

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Sư Phụ toàn nhiêng

Khai sáng Lý Nhiêng

Cho Con hòa hóa

Không còn trói buộc

Thường tình phạm vi

Tùy nơi tâm thức

Hòa trọn tất cả

Chủ động kiểm soát

Hóa Không mặc định

Nhập thể Hư Không

Con kính tạ ơn

Sư Phụ – Tạo Hóa

Tâm nhiêng Người trao

Lẽ Nhiêng vô tận

Biến thể muôn trùng

Biến hiện muôn nơi

Duy nhất chỉ Người

Thấu thông vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không –  ngày 10/01/2019)

 

KHAI SÁNG

Con tạ ơn Người

Khai sáng Lý Nhiêng

Cho Con thoát khỏi

Những ngày u mê

Hòa về Tạo Hóa

Thiềng Danh Người đặt

Là Nghị Nghiêng Không

Ơn Người thật lớn

Con được tái sinh

Về sau mãi mãi

Muôn vàn kính yêu

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Nguyễn Thanh Nghị – Nghị Nghiêng Không, ngày 11/01/2019)

 

THỰC TẠI

Bao năm định đặt u mê chấp

Loay hoay luẩn quẩn có nào hay

Tinh anh thực tại Sư Phụ hóa

Thấu tận tâm can thấu tận Không…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Nguyễn Văn Tâm – Tâm Tinh Không, ngày 11/01/2019)

 

NHƯ NHIÊNG

Con tạ ơn Người

Khai sáng cho Con

“Nhiêng Lý Sự Như”

Hòa trong tất cả

Người trao Thiềng Danh

Con Hà Hoành Không

Hòa liềnG vô tận

Vốn là bản thể

Hòa hóa như nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Hồ Thanh Hà – Hà Hoành Không, ngày 11/01/2019).

Bình luận (9)

Gửi bình luận