TẠ ƠN NGƯỜI

 

Con kính tạ ơn

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị

Đã sinh ra Con

Thêm một lần nữa

Đặt tên đủ đầy

Trọn vẹn tất cả

Uyển nhiêng dụng Lý

Vốn nhiêng như là

Hòa nhiêng vô tận

Lý Sự như nhiêng

Con hòa muôn thể

Hóa tận vô Không…

(Thing Gi Vô Tn Không – 21h15 ngày 10/01/2019)

THIỀNG DANH

 

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị

Người là Tạo Hóa

Khai sáng Lý Nhiêng

Cho muôn tâm thức

Hòa nhiêng vô tận

Con thật may mắn

Là Đệ Tử Người

Thiêng liêng phút ấy

Được Người đảnh lễ

Đặt Thiền Danh Con

Là Nữ Niệm Không

Chan hòa một thể

Lý Người khai sáng

Cho Con hòa về

Tương tác gọt giũa

Hòa hóa vô Không…

 

(Thing Gi Vô Tn Không – ngày 11/01/2019)

 

SƯ PHỤ CỦA CHÚNG CON…

 

Sư Phụ toàn nhiêng

Khai sáng Lý Nhiêng

Người là Tạo Hóa

Thấu mọi Lẽ Nhiêng

Cho Con hòa hóa

Dụng nhiêng hòa cùng

Tương tác Lý Nhiêng

Tâm Con bừng sáng

Lý Sự như nhiêng

Trạm ân xin nhớ

Muôn đời khắc ghi…

 

(Thing Gi Vô Tn Không – Nguyn Văn Trường

– Trường Trm Không)

 

 

HUYỀN HỮU KHÔNG

 

Lẽ Nhiêng Con về

Hòa Vô Tận Không

Thiềng Danh Con nhận

Khai sáng u mê

Nhất như thấu hiểu

Tất cả chung cùng

Ngay đây tất cả

Không trở nên là

Huyền Hữu về Không

Cho dù bám chấp

Thấu chạm Lẽ Nhiêng

Hóa Không tất thảy

Hữu ngã là chi

Huyền đâu là gì

Tất cả hòa hóa

Về Vô Tận Không…

 

(Thing Gi Vô Tn Không – Trn Ngc Huyn

– Huyn Hu Không – ngày 10/01/2019)

 

 

 

 

Bình luận (9)

Gửi bình luận