TẠ ƠN NGƯỜI

 

Con kính tạ ơn

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị

Đã sinh ra Con

Thêm một lần nữa

Đặt tên đủ đầy

Trọn vẹn đạo đời

Uyển nhiên dụng Lý

Vốn nhiên như là

Hòa nhiên vô tận

Lý Sự như nhiên

Con hòa muôn thể

Hóa tận vô Không!

(Thin Gi Vô Tn Không – 21h15 ngày 10/01/2019)

THIỀN DANH

 

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị

Người là Tạo Hóa

Khai sáng Lý Nhiên

Cho muôn tâm thức

Hòa nhiên vô tận

Con thật may mắn

Là Đệ Tử Người

Thiêng liêng phút ấy

Được Người đảnh lễ

Đặt Thiền Danh Con

Là Nữ Niệm Không

Tên đời tên đạo

Chan hòa một thể

Lý Người khai sáng

Cho Con ngẫm ngộ

Tương tác gọt giũa

Hòa hóa vô Không.

 

(Thin Gi Vô Tn Không – ngày 11/01/2019)

 

SƯ PHỤ CỦA CHÚNG CON!

 

Sư Phụ toàn nhiên

Khai sáng Lý Nhiên

Người là Tạo Hóa

Thấu mọi Lẽ Nhiên

Cho Con hòa hóa

Dụng nhiên hòa cùng

Ngẫm ngộ Lý Nhiên

Tâm Con bừng sáng

Lý Sự như nhiên

Trạm ân xin nhớ

Muôn đời khắc ghi.

 

(Thin Gi Vô Tn Không – Nguyn Văn Trường

– Trường Trm Không)

 

 

HUYỀN HỮU KHÔNG

 

Lẽ Nhiên Con về

Hòa Vô Tận Không

Thiền Danh Con nhận

Khai sáng u mê

Nhất nguyên thấu ngộ

Đời đạo không hai

Ngay đây tất cả

Không trở nên là

Huyền Hữu về Không

Cho dù bám chấp

Thấu chạm Lẽ Nhiên

Hóa Không tất thảy

Hữu ngã là chi

Huyền đâu là gì

Tất cả hòa hóa

Về Vô Tận Không!

 

(Thin Gi Vô Tn Không – Trn Ngc Huyn

– Huyn Hu Không – ngày 10/01/2019)

 

 

 

 

Bình luận (11)

Gửi bình luận