Đang tay… lỡ thiềng… nhỡ nhiêng… thì sao…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

lỡđang… taythiềng… nhỡnhiêng…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (70)

Gửi bình luận