“Đã” trong Chúng… Ta…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Trong Chúng… đã có Ta…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận