… Đã… quá…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

… Sống vẹn thể Tạo Hóa… Đã trọn như Tạo Hóa…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (70)

Gửi bình luận