… cùng tiến nhập thường tại… càng sâu chính mình… mà thời không vô tận…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tôi cho Ta… bao trùm chuyển động… được thách mình… thấy cả có Ta…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (72)

Gửi bình luận