You can follow the discussion on Có những điều mà tâm tưởng Ta chưa thể chạm đến được… cho đến khi được khai sáng một cách thật như nhiêng bởi Lẽ Nhiêng vô tận… mà Tạo Hóa vốn là… without having to leave a comment. Cool, huh? Just enter your email address in the form here below and you’re all set.