Có những điều mà tâm tưởng Ta chưa thể chạm đến được… cho đến khi được khai sáng một cách thật như nhiêng bởi Lẽ Nhiêng vô tận… mà Tạo Hóa vốn là…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Đi của con đường hay đến của cái đích… cũng chỉ do định của cái đặt…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (139)

Gửi bình luận