Thơ Nhiên

Lý Nhiên theo tất cảThông Nhiên hiển Tuệ NhiênUyển Nhiên trong thường biếnDụng Nhiên để Hòa Nhiên!. Lý Nhiên theo...
Xem chi tiết