Sư Phụ Trần Thanh Nghị - Người sáng lập Trường Thiền Vô Tận Không

Thơ Nhiên

Lý Nhiên theo tất cảThông Nhiên hiển Tuệ NhiênUyển Nhiên trong thường biếnDụng Nhiên để Hòa Nhiên!. Lý Nhiên theo...
Xem chi tiết