Sư Phụ Trần Thanh Nghị - Người sáng lập Trường Thiền Vô Tận Không

Lẽ Tạo Hóa…

Lẽ Tạo Hóa thường biến huyền vi bất tận chứa trong từng câu Lý tinh hoa toàn nhiên vô tận.
Xem chi tiết