… Buông… hay… Kệ… Buông là thấu hiểu mà… dừng lại…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Buông là thấu hiểu mà… dừng lại…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (70)

Gửi bình luận