… 3 Em… như 3 chấm… có phải mãi Vô Tận Không…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Ngẫu nhiêng vi biến vô tận… mà Ta hoạt biến nghênh đón tinh thông… hòa vĩ nhiêng sắc mùa…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận