3… 2… 1… Vô…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thể theo tự nhiênG… Ta bách thế thông tầng… kết bền với vô tầng vi điểm… đồng bộ bách thông cùng vô số giao liên giữa vô biên đa diện…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (148)

Gửi bình luận