2022… 3210… nhuyễn đang đương…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Thể nghĩa ngữ từ bung hòa đanh chắc… ngắm cớ thường… liền lạc nhuyễn đang đương…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (158)

Gửi bình luận